Grunnarbeid

Masseutskifting, fundamentering og grøfter

I all byggjing er det kvaliteten på fundamentet som er det mest skjulte, men likevel det viktigaste. Me utfører blant anna: 

 • røyrlegging
 • grøftearbeid
 • kummar og tankar
 • pumpestasjonar og reinseanlegg
 • vassledningar
 • masseutskifting
 • drenering
 • fundamentering
 • terrengarrondering
 • tørrmuring av trapper og støttemurar
 • fjellrensk
 • planering
 • vegbyggjing

Gravemaskin graver i jord.
Grunnarbeid legging av kabler
Grunnarbeid ferdig kum
Grunnarbeid nedgraving rør
Grunnarbeid nedgraving rør